Concil Marketing icon

Kvalitet & miljö

Vi är sedan början av 2023 certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001.

 

Vår kvalitets- & miljöpolicy

Concil är ett tillverknings-, handels- och tjänsteföretag som i huvudsak arbetar inom områdena marknad och säkerhet.

Concils framgång beror på vår förmåga att tillverka produkter, sälja varor samt leverera tjänster som möter våra kunders behov och förväntningar samt myndighetskrav. Vi ska kännetecknas av att vara ett miljömedvetet företag som arbetar mot minsta möjliga miljöpåverkan, samt skydda miljön. Vi ser det naturligt att alltid försöka förebygga föroreningar och att följa de lagar, föreskrifter och bindande krav som företaget berörs av.

De anställda på Concil skall delta i utvecklingen av miljö- och kvalitetsarbetet på vårt företag.
De skall även vara medvetna om företagets miljöpåverkan för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.

Concil avser att inom miljöområdet kontinuerligt skapa förutsättningar för kompetenshöjning hos personalen.
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • Uppfylla tillämpliga krav inom kvalitet och miljö.
 • Ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljösystem.

 

Miljöorganisation

Genom den miljöansvarige, Johan Calmestrand, ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.
Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

Handlingsplanen omfattar följande för att skydda miljön och att förebygga mot föroreningar:

 • Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

 • Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

 • Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

 • Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av redan återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

 • Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Leveranser i närområdet sker med företagets egen miljöbil.

 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

DATASKYDDSPOLICY

Naturligtvis följer vi GDPR (och alla andra lagar), vill du läsa vår dataskyddspolicy får du gärna ladda ner den i PDF-format här.

MILJÖPOLICY

Vi jobbar hela tiden för att minska vårt klimatavtryck, vill du läsa vår miljöpolicy får du gärna ladda ner den i PDF-format här.